12. des. 2016

Eksamen: Klage over karakterfastsettingen

Det er to mulige former for klage i forbindelse med eksamen. For det første er det mulig å klage over selve karakterfastsettingen, og for det andre er det mulig å klage over saksbehandlingen (formell feil). Her behandles klage over karakterfastsettingen. Klage over saksbehandlingen kommer det mer om siden.

Klage over karakterfastsettingen er regulert i uhl. § 5-3 (4), og det er gjort et viktig unntak i § 5-3 (5). Bestemmelsen i § 5-3 (4) lyder:
En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.
Unntaket, for eksamen, i uhl. § 5-3 (4) lyder:
Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
Det vil si at det er en del eksamener det ikke er mulig å klage på. For de andre eksamenene er det en del særlige regler for klagesaksbehandlingen, som gjengitt over.

Klagefrist
Klagefristen er satt til tre -3- uker. Det vil si at dersom sensur offentliggjøres på en tirsdag i uke 1, er klagefristen på tirsdagen tre uker senere (i uke 4). Det er flere viktige unntak.

Krav om begrunnelse
For det første utsettes fristen dersom det er krevd begrunnelse. Kandidaten må fremsette krav om begrunnelse innen én -1- uke (jf. uhl. § 5-3 (1), tredje setning). Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to -2- uker (jf. uhl. § 5-3 (2), første setning). Klagefristen begynner da å løpe fra den dagen kandidaten har fått begrunnelsen. (Mer om begrunnelse her)

Klage over formelle feil
For det andre utsettes fristen dersom det er klaget over formelle feil. Kandidaten må klage over formelle feil innen tre -3- uker "etter at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen" (uhl. § 5-2 (1), første setning). Det ligger i denne bestemmelsen at kandidaten kan klage over feil som kommer frem lenger enn tre uker etter eksamen. Men, for at fristen for klage over karakterfastsetting skal utsettes må "klage over formelle feil [være] fremsatt" (uhl. § 5-3 (4), fjerde setning). Utsatt klagefrist gjelder altså ikke dersom klagen over formelle feil blir fremsatt senere enn den ordinære klagefristen for karakterfastsettingen. I.e.: klage over formelle feil må være fremsatt innen tre uker etter eksamen, for at klagefristen for karakterfastsettingen skal utsettes. Dersom det er gjort begynner klagefristen for klage over karakterfastsettingen å løpe fra den dagen kandidaten har fått endelig avgjørelse på klagen over formelle feil.

Lokale forskrifter
Ved en god del institusjoner er det fastsatt lokale forskrifter som utsetter klagefristen i forbindelse med jule- og sommerferie. Det blir dessverre for omfattende å ta med slike lokale forskrifter her, men de skal være lette å finne for de institusjonene det gjelder.

Form på klagen
Klage over karakterfastsettingen trenger ikke begrunnes. Dersom kandidaten begrunner klagen, skal begrunnelsen uansett IKKE oversendes til klagesensorene.

Klagesaksbehandlingen
Etter en endring i universitets- og høyskoleloven i 2014 er det nå fastsatt tydeligere regler for behandling av klager over karakterfastsettingen. Reglene har som formål å gjøre saksbehandlingen ved ny sensur uavhengig av opprinnelig sensors vurderingsuttrykk. Det er derfor lag til grunn at klagesensorene IKKE skal ha tilgang til:
- den opprinnelige karakteren,
- opprinnelig sensors begrunnelse for karakterfastsettingen, og
- klagers (kandidatens) begrunnelse for klagen.

Generelle krav til saksbehandlingen
Departementet har i forarbeidene uttalt at "[d]ersom institusjonene har utarbeidet skriftlige sensorveiledninger, bør sensor få tilgang til denne. I tillegg kan sensor få tilgang til andre eksamensbesvarelser med karakter som eksempler, og karaktersnitt som kan være et relevant og nyttig hjelpemiddel for klagesensor" (Prop.59 L (2013-2014)). Det er derimot ikke et krav om at slik dokumentasjon skal vedsendes klagen. Likevel må det ses til generelle krav om saksbehandlingen i forvaltningen; som at saken skal være "så godt opplyst som mulig" (fvl. § 17, første ledd, første setning). Det er også et krav om at lignende saker skal behandles likt - den såkalte likhetsgrunnsetningen (Graver, s. 113). Det vil si at to like besvarelser ikke skal gis forskjellig karakter. For å motvirke sistnevnte er det altså åpnet for såkalt nivåkontroll.

Spesielt om sensorveiledning
Det kommer frem av forarbeiden at "i de tilfellene det foreligger sensorveiledning, må disse gjøres tilgjengelig for sensor ved ny sensurering" (Prop.59 L (2013-2014)). Institusjonen kan altså ikke velge å ikke oversende en sensorveiledning dersom det er utarbeidet slike. Årsaken til at det ikke er et absolutt krav å oversende sensorveiledning er at det ikke er et generelt krav om å utarbeide sensorveiledninger ved enhver eksamen.

Spesielt om nivåkontroll
Nivåkontroll er et virkemiddel for å sikre likebehandling av studentene. Generelt bør klagesensorene få tilgang til nivåkontroll, men det er ikke et krav.

Klage over klagesensuren
Uhl. § 5-3 (6) bestemmer at "[k]arakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf [ikke] kan [...] påklages." Det medfører at man ikke kan fremme en ny klage over karakterfastsettingen. Det er derimot anledning til å klage over formelle feil ved klagesensuren dersom det skulle være mangler ved saksbehandlingen eller klagesensorene (jf. uhl. § 5-2).
Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.) 1967
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven, uhl.) 2005

Forarbeider
Prop.59 L (2013-2014)

Litteratur
Graver (2015) Alminnelig forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget