1. okt. 2016

Sensurfrist. Når skal studentene ha fått beskjed om vurderingen på eksamen?

Universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-9 (4) regulerer sensurfristen i første setning. Utgangspunktet er ganske klart: "Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid." Bestemmelsen er lik som i den foregående universitetsloven (univl.) § 50 nr 4. første setning.

NB! Styret ved institusjonen har enkelte muligheter til å vedta lengre sensurfrist. Det blir behandlet i et annet innlegg.

Tre uker er tre uker
Utgangspunktet er altså tre -3- uker. Det er ingen holdepunkter, hverken i forvaltningsretten generelt eller universitets- og høyskoleretten spesielt for å beregne fristen i noe annet enn uker. Snarere tvert om. Det vil si at en lokal bestemmelse om at fristen er 15 virkedager ikke er gyldig. Fristen er tre uker, ikke 15 virkedager.

Fristen skal beregnes etter vanlige fristberegningsmetoder i forvaltningen. Sagt med ordene i domstolloven § 148 annet ledd første setningen skal "[f]rister, som er bestemt efter uker (...) ender paa den dag i den sidste uke (...) som efter sit navn (...) svarer til den dag, da fristen begynder at løpe." Det vil si at dersom eksamen er på en tirsdag, skal sensur foreligge senest tirsdagen tre uker etter.

"Særlige grunner"
Loven åpner for at sensuren kan utsettes dersom "særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid." Det er ikke åpenbart etter lovens ordlyd hva som menes med særlige grunner. For å få noe veiledning kan (og skal) det ses til forvaltningslovforskriften. § 39 lyder:
Forsinkelse som skyldes særegne forhold
Dersom saksbehandlingen blir forsinket på grunn av særegne forhold som forvaltningsorganet ikke kan klandres for, løper ikke fristen så lenge forsinkelsen varer. Dette gjelder bl.a. forsinkelse som skyldes
    a) at en offentlig eller privat instans ikke har gitt opplysninger innen en rimelig frist fastsatt av organet, og fristoverskridelsen er vesentlig
    b) at sakens særegne karakter gjør det nødvendig å innhente tilleggsopplysninger
    c) at det på et sent stadium i saksbehandlingen oppstår et uventet behov for å innhente opplysninger
    d) at en betydelig og uventet økning i saksmengden inntrer brått
    e) at vesentlige endringer i bemanningen gjør det uforholdsmessig vanskelig å oppfylle fristen.

Dersom det særegne forholdet bare forsinker saken for enkelte av partene i saken, løper fristen for de øvrige partene.

Dersom det oppstår forsinkelse som nevnt i første ledd, skal partene varsles i den grad dette følger av reglene om foreløpig svar i forvaltningsloven § 11a.

Forskriften er ikke uttømmende, og det kan være naturlig å se til andre grunner for å utsette sensur av særlige grunner. Den mest praktiske er sykdom hos sensor. Ferie hos sensor eller liknende er derimot ikke særlig grunn.

Forskriftens annet ledd er viktig i saker der det er mistanke om fusk hos én eksamenskandidat ved gruppeeksamen. Med mindre forholdet umuliggjør sensur for de resterende skal de ha sensur innen den ordinære treukersfristen. Mistanke om fusk vil forøvrig representere en særlig grunn, og gi grunnlag for utsatt sensurfrist.

Helger og helligdager
Forvaltningslovforskriften behandler helger og helligdager slik at "[D]ersom saksbehandlingsfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag" (§ 41). Dette er særlig praktisk i forbindelse med jul. Dersom fristen forfaller 25. eller 26. desember (1. og 2. juledag) utsettes fristen til 27. desember, tilsvarende utsettes fristen som forfaller 1. januar (1. nyttårsdag) til 2. januar. Hverken 24. desember (julaften) eller 31. januar (nyttårsaften) er ren helligdag, og sensurfrister som forfaller på disse dagene skal holdes.

I praksis vil det si at eksamen holdt 3. desember har sensurfrist 24. desember mens eksamen avholdt 4. eller 5. desember har sensurfrist 27. desember. Tilsvarende har eksamen holdt 11. desember sensurfrist 2. januar.

Dersom 27. desember eller 2. januar faller på en lørdag eller søndag utsettes fristen ytterligere til første påfølgende virkedag, som alltid vil være førstkommende mandag.

Det er ikke tillatt å utsette sensurfristen fordi den faller i romjulen. Ei heller er det tillat å utsette fristen fordi det er helligdager i sensurperioden. Det er kun tillatt å utsette fristen dersom fristen forfaller på en helligdag, som nevnt over.

Andre unntak
Uhl. § 3-9 (4) åpner for at styret kan fastsette lengre sensurfrister i enkelte tilfeller. Det er en kompetanse som er lagt eksklusivt til styret. Styret kan altså ikke delegere slik kompetanse til andre. Mer om de reglene her (side kommer).
Lover
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven, uhl.)
Lov om universiteter og høyskoler (universitetsloven, univl.)

Forskrifter
Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften)